TIEDOTE 07.10.2010                                          HMV PublicPartner Oy

Kansallinen mineraalistrategia luovutettiin ministeri Pekkariselle   

Suomi on mineraalien kestävän hyödyntämisen globaali edelläkävijä ja mineraaliala on yksi kansantaloutemme tukipilareista. Tämä vuodelle 2050 asetettu visio sisältyy Suomen mineraalistrategiaan, joka luovutettiin 7.10.2010 elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle.

Mineraaliala Suomen tulevana menestystekijänä
Strategia sisältää toimenpide-ehdotukset mineraalialan kehittämiseksi. Näitä ovat mineraalialan vahvistaminen, raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen, alan ympäristövaikutusten vähentäminen ja tuottavuuden lisääminen sekä T&K-toiminnan ja osaamisen vahvistaminen.

Luonnonvarojen saatavuus ja tuotanto ovat muodostuneet keskeisiksi menestystekijöiksi maailmassa. Mineraalivarat jakautuvat kuitenkin maantieteellisesti epätasaisesti. Yli puolet tuotannosta tulee myös poliittisesti epävakailta alueilta. Jatkossa mineraalien kysyntä monipuolistuu, kaupan esteet uhkaavat kasvaa ja hintaheilahtelut raaka-ainemarkkinoilla ovat suuria.

Suomen monipuoliset mineraalivarannot merkittävä osa kansallisvarallisuutta
Meillä on luotu osaamisella ja innovaatioilla globaalisti tärkeää mineraalialan teknologiateollisuutta, jatkojalostusta ja palvelutuotantoa. Mineraalivarantojemme älykäs hyödyntäminen turvaa raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen. Alan osaamisella voimme myös edistää globaalisti resurssitehokasta ja vastuullista mineraalitaloutta sekä uutta kansainvälistä liiketoimintaa.

Pohjois-Euroopassa lupaavaa mineraalipotentiaalia
Eurooppa on monien kriittisten metallien ja mineraalien suhteen täysin tuonnin varassa. Raaka-aineiden saatavuuden häiriötilanteet ovatkin merkittävä uhka. Euroopan komissio julkaisi syksyllä 2008 materiaalipolitiikan tiedoksiannon, jossa yhtenä tavoitteena oli EU:n omien raaka-ainevarojen hyödyntämisen edistäminen.

Mineraalipolitiikan kannalta tämä korostaa Pohjois-Euroopan merkitystä. Täällä on Euroopan lupaavin mineraalipotentiaali. Ruotsi ja Suomi ovat myös kaivostoiminnan volyymin sekä teknologisen tason osalta Euroopan kaivosteollisuuden vetureita. Lisäksi täällä on globaalisti johtavaa mineraalialan osaamista ja laitevalmistusta. Esimerkiksi maanalaisten kaivosten tarvitsemasta teknologiasta 70–90 % tulee Suomesta ja Ruotsista kaivoksen sijainnista riippumatta.

Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen. Mineraalialan osaamisella voimme edistää globaalisti resurssitehokasta ja vastuullista mineraalitaloutta sekä kansainvälistä, uutta liiketoimintaa.

Kaivosala poikkeaa muusta teollisuudesta siinä, että kaivoksen perustamispaikan määräävat geologiset tekijät. Toimintaa ei voi siirtää halvemman kustannustason maihin, kuten muuta teollisuutta. Suomeen on viime vuosina avattu uusia kaivoksia, erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomeen. Metallimalmin louhinnan volyymin arvioidaan moninkertaistuvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Samalla ala myös synnyttää pitkäaikaisia työpaikkoja jopa vuosikymmeniksi.

Mineraaliala käsittää kaivosteollisuuden, joka tuottaa malmi- ja teollisuusmineraaleja sekä kiviaineksia ja luonnonkiviä jalostavan muun kaivannaisteollisuuden. Siihen kuuluvat myös yritykset, jotka tuottavat toiminnassa tarvittavia koneita, laitteita, teknologiaa ja palveluja. Kaikkien näiden alojen asiantuntijat samoin kuin keskeiset viranomaistahot osallistuivat strategian laadintaan.

Hankkeen toimeksianto ja toteutus
Mineraalistrategia on laadittu ilmasto- ja energiapoliittisen ministeriryhmän toimeksiannosta. TEM vastuutti GTK:n toimimaan hankkeen käytännön toteuttajana. Siellä hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet tutkimusjohtaja Pekka Nurmi, tutkimusprofessori Raimo Lahtinen ja johtava tutkija Saku Vuori. Hankkeessa on ollut konsulttina HMV PublicPartner Oy. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja on teollisuusneuvos Alpo Kuparinen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Mineraalistrategia luettavissa verkossa osoitteessa www.mineraalistrategia.fi tai voit ladata sen suoraan tästä.

Lisätiedot
teollisuusneuvos Alpo Kuparinen, TEM, puh. 010 606 3612
tutkimusjohtaja Pekka Nurmi, GTK, puh. 040 504 5236
johtava tutkija Saku Vuori, GTK, puh. 040 024 9085
toimitusjohtaja Tapio Huomo, HMV PublicPartner Oy, puh. 0400 400 366