TIEDOTE 09.05.2011                                         HMV PublicPartner Oy

MMM:n tutkimuslaitosten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvionti valmistunut   

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimuslaitosten yhteiskunnallinen
vaikuttavuus: HMV PublicPartner Oy selvityksen tekijänä

Maa- ja metsätalousministeriö teetti selvityksen hallinnonalansa tutkimuslaitosten yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Arvioinnin kohteena olivat laitosten valmiudet suoriutua niille annetuista tehtävistä, viranomaistoiminnot sekä asiantuntijatoiminta. 
Lisäksi tarkasteltiin tutkimuslaitosten muodostaman kokonaisuuden yhteistä toimintakykyä. Selvityksessä arvioitiin nykytilaa ja tulevaisuuden haasteita sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta.

Aikataulu
Arviointityö alkoi kesäkuussa 2010 ja päättyi huhtikuussa 2011.
Tekijänä toimivat konsulttiyhtiö HMV PublicPartner Oy:n asiantuntijat.

Kohteet
Tutkimuksessa arvioitiin MMM:n ohjaamaa kuutta tutkimuslaitosta:
– Maa- ja metsätalouden tutkimuskeskus  (MTT)
– Metsäntutkimuslaitos (Metla)
– Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
– Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RTKL)
– Geodeettinen laitos (GL)
– Suomen ympäristökeskus (SYKE) vesivarojen ohjauksen osalta

Arvoinnin kohteena oli myös Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä Lynet, joka on yllämainittujen laitosten yhteistyöalusta.  MMM:n ja ympäristöministeriön perustaman Lynetin tehtävänä on lisätä  tutkimusyhteistyötä eri laitosten kesken sekä yhdistää monitieteistä tutkimusta ja osaamista.

Selvityksen lopputulokset
Arvioinnin mukaan laitokset tekevät laadukasta työtä ja selviytyvät annetuista tehtävistä hyvin. Asiantuntijaosaaminen on korkeatasoista,  mutta sitä olisi jatkossa kyettävä yhdistelemään yritysten ja sidosryhmien laajentuneita tarpeita vastaavaksi.

Yhteiskunnallisen ja asiakasvaikuttavuuden vahvistamiseksi tarvitaan myös rakenteellisia muutoksia, joihin Lynetin avulla on osittain jo vastattu. Yhteisenä haasteena on osaamisen ja innovaatioiden nopea siirto yrityksiin ja sidosryhmille.

Asiakaskysynnän ja toimintaympäristön muutoksiin reagointi edellyttää ennakoivaa päätöksentekoa, omaa kärkiosaamisen vahvistamista sekä verkostoitumista yli sektorirajojen.

Ministeriön tiedotteessa (www.mmm.fi/Tiedotteet, 03.05.2011) asiasta todetaan, että ”Yhteiskunnan odotukset maa- ja metsätalousministeriön ohjaamia tutkimuslaitoksia kohtaan kasvavat. Tietoa ja teknologiaa pitäisi siirtää käyttäjille nopeammin, esimerkiksi tutkimuslaitosten ja yritysten yhteisten projektien avulla. Erillisten laitosten korkeatasoista osaamista olisi yhdisteltävä monipuolisemmin yritysten ja muiden asiakasryhmien laajentuneisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Laitosten tulisi panostaa ennakoivaan päätöksentekoon, oman kärkiosaamisen vahvistamiseen ja verkostoitumiseen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla”.

Linkki tiedoteaineistoon http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/110503_tutkimuslaitokset.html

Lisätietoja
HMV PublicPartner Oy
toimitusjohtaja Tapio Huomo, gsm: 0400-400 366,  tapio.huomo(at)hmv.fi